ตัวชี้วัดย่อย : จุดความร้อนสะสม-ภาคตะวันออก (SOE64)